Acil durum eylem planlarının yapılması, acil durum müdahale ekiplerinin kurulması ve tatbikatların yaptırılarak, Acil durum müdahale ekiplerine eğitimlerinin verilmesini sağlıyoruz. İşyerinizde yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği prosedürlerini gözden geçirerek, Acil Durum Eylem Planı`nı mevzuat doğrultusunda revize ediyor veya yeniden hazırlıyoruz.

İşyerinizde bulunması gerekli sağlık ve güvenlik işaretlerini ve bu işaretlerin bulundurulması gereken yerleri belirliyoruz. Makine ve tezgahlara yönelik `İş Güvenliği Talimatları` hazırlıyoruz. Mesleki riskleri ve işyerinizdeki yangın riski taşıyan bölgeleri noktasal bazlı belirliyoruz. Tahliye ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Gerekli yönlendirmeleri yaparak, raporluyoruz.

6331 Sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11.-12. maddesi ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği;

İşveren; Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirlenmesini ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Ayrıca acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm, kontrol ve değerlendirmelerin yapılması, acil durum planlarını hazırlanması ve acil durum projesi ile yangın kaçış projelerinin hazırlanma zorunluluğu bu kanunla tekrar vurgulanmıştır.

Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişiler dikkate alınarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışan görevlendirilmeli, gerekli araç ve gereçleri sağlayarak eğitim sağlamaktadır.

İşletme genelinde çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için önceden gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Nitelik OSGB bünyesindeki uzman personelleriyle işletmelerin acil durumlarına yönelik gerekli olacak tüm tedbirleri ve ihtiyaçları belirleyerek, acil durum ekiplerini oluşturduktan sonra bu ekiplerin gerekli eğitimlerini vermektedir. İşyerlerinde acil durum kaçış planları ve yangın planları belirlemek suretiyle işyerinin acil durumlara karşı hareket tarzını ve gerekli makine ekipmanın işletmelerde hazır olmasını sağlamaktadır.

 

Acil durum planı aşamaları aşağıdaki gibidir;

Acil durum planı; acil durum ekipleri, kullanılan mekânın özellikleri ve acil durumlar dikkate alınarak hazırlanır

Acil eylem planı; acil durum ekipleri, acil duruma müdahale ve periyotları kullanılacak ekipmanlarla oluşturulur

Çalışma ortamını ve çalışanları etkilemesi olası bütün acil durumlar belirlenir

Olası acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı önlemler alınır

Acil durumların negatif etkilerinden korunmak için gerken ölçüm ve değerlendirmeler yapılır

İşyerinin durumuna göre; koruma, kurtarma, söndürme ve ilkyardım alanında çalışanlara eğitim verilir

Acil durumlara hazırlanmak amacıyla tatbikatların yapılması

Acil Durum Planı hazırlanır