İşyeriniz için yasal bir zorunluluk olan Risk Değerlendirmesinin yapılmasını sağlayarak bir rapor haline getiriyor ve işyeri yönetime sunuyoruz. Rapor da­hilinde gerekli çalışmaları planlayarak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunuyor ve yapılan çalışmaların takibini yapıyoruz.

0.06.2012 tarihinde yürürlüğe sokulan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakmaksızın bütün iş yerlerine risk değerlendirmesi yapılması, çalışanlara temel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verilmesi, acil durum eylem planı yapılması yükümlülüğünü getirmiştir. Kanunla birlikte ciddi sayılabilecek para cezalarıyla yaptırımlar da yürürlüğe sokulmuştur.

Risk analizi; firma hakkında detaylı bir araştırma olup, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yapılacak çalışmaların yol haritası ve rehberi olacaktır.
Risk Analizi ve değerlendirmesinin en önemli faydası ise iş kazası ve meslek hastalıklarına yönelik tehlikelerin fark edilmesi ve bertaraf edilmesi için tedbir alınmasının sağlanmasıdır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. Maddesi gereği yapılması zorunlu olan risk analizi uygulamaları ile İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamak zorundadır. Risk analizi ve değerlendirmesi sonucu işyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükselterek daha sağlıklı ve güvenli bir iş yeri olması sağlanacaktır.

 

Risk Değerlendirme aşamaları aşağıdaki gibidir;

Risk ve tehlikelerin tanımı

Risk ve tehlike yönetimi

İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi

Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması

Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri

İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması

Risk analiz ekiplerinin kurulması

Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması

Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması