1. OSGB NEDİR?
Ortak sağlık ve güvenlik birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim

OSGB’ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

 

2. İŞ VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?
01.01.2013 tarihi itibariyle İşverenler,
Risk Değerlendirmesinin yapılmasından (md.10/1)
Acil Durum Planlarının hazırlanmasından (md.11/b)
Çalışanların işyerinde Sağlık Gözetiminin yapılmasından (md.15/a)
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesinden (md.17/1) sorumludur.
01.01.2013 tarihi itibariyle; 50’ fazla çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

01.01.2014 tarihi itibariyle; 50’ den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde

01.07.2016 tarihi itibariyle; Kamu kurumları ve 50’ den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İşverenler,
İş Güvenliği Uzmanı
İşyeri Hekimi
Sağlık personeli görevlendirmekle yükümlüdür.
İşverenler, Bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

 

3. RİSK DEĞERLENDİRMESİ NE ZAMAN YENİLENMELİDİR?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir

 

4. ACİL DURUM PLANI NE ZAMAN YENİLENMELİDİR?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir,
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir,
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

 

5. PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ SÜRELERİ NELERDİR?
Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,

 

6. EĞİTİMLERİN TEKRARLANMASI HANGİ ZAMANLARDA YAPILMALIDIR?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa,
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa,
Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

 

7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KİMLERİ KAPSAMAKTADIR?
Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin bulunduğu işyerindeki çalışan sayısı ve işyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan, iş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacak ve bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır.

 

8. İŞ YERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NEYİ AMAÇLAR?
Genç, yaşlı, engelli, gebe, emziren çalışanlar ve kadın çalışanlar gibi öncelikli grupta yer alan çalışanların durumunun risk değerlendirmesinde özellikle dikkate alınması sağlanmış ve alınan önlemlerin çalışanlara uygun olma zorunluluğu getirilmiştir.

Buradan yola çıkarak, çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal, yapı işleri ve tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmaması işi durdurma sebebi sayılacaktır.

 

9. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI NASIL TESPİT EDİLİR?
İşverenler, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlamak ve son dakika önlenmiş olayların dahi değerlendirmesini yapmak ile yükümlüdür. Böylece yaşanan olumsuz deneyimlerin tekrarlanmaması ve oluşabilecek zararların önüne geçilmesi sağlanacaktır.

İşyeri hekimi ve sağlık görevlileri tarafından meslek hastalığı ön tanısı konulan vakalar, yetkili sağlık birimlerine sevk edileceklerdir. İş kazası ve meslek hastalıkları artık sadece sosyal güvenlik kurumuna bildirilecektir. Yetkili sağlık birimleri ise iş kazaları ve teşhis koydukları meslek hastalıklarını 10 gün içinde sosyal güvenlik kurumuna bildireceklerdir.

 

10. ÇALIŞANLAR, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN NASIL BİR EĞİTİM ALIR?
İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. İş ya da işyeri değişikliği, uzun süreli izin, kullanılan donanım ya da malzemelerin değişikliği ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak çalışan eğitim alacak ve düzenli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır. Aynı zamanda tüm çalışanlar, işyerinde karşılaşabilecekleri her durum hakkında olduğu gibi, hak ve sorumlulukları ile ilgili de bilgilendirilecektir.
Çalışanlar için bir başka zorunlu eğitim ise mesleki eğitim olarak belirlenmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışacak olanların, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri şart olmuştur. Böylece iş sağlığı ve güvenliği, mesleki eğitimle de desteklenmiştir.
Eğitim maliyetlerinin çalışana yansıtılmaması ve eğitim süresinin iş süresinden sayılması sağlanmıştır.

 

11. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ KİMDİR?
İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.

 

12. İSG (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) PROFESYONELLERİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?
İş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin temel görevi, işyerindeki tehlikeleri ve bu tehlikelerden doğabilecek riskleri ortaya çıkartarak, alınması gereken tedbirleri belirlemektir. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan kuruluşlar ve İSG profesyonelleri, işverenlere karşı sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı İSG profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususları işverene iletmek ve işverence uyulmayan hayati tehlike arz eden riskleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek ile yükümlüdür.